Menu Sluiten

Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in de coachpraktijk verwerk ik je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met je persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Equivalent Coaching
Marga Vorselaars
Reinier de Graafstraat 13
5017 GP Tilburg
KVK: 74805355
Telefoon: 06-14900237
E-mail: marga@equivalent-coaching.nl
Website: https://equivalent-coaching.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je je persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via e-mail, telefonisch of op een andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik je persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coach- of adviestraject.

Persoonsgegevens

 • Voornaam, voorletters en achternaam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Werkervaring, beroep, dienstverband en werkgever
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen, enkel de voor de voortgang van de coaching relevante onderwerpen worden gerapporteerd. Het dossier is enkel en alleen in te zien door de begeleidende coach.
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Doeleinden

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Het zo nodig delen van procesinformatie met de opdrachtgever, zowel schriftelijk als telefonisch;
 • Het maken en versturen van offertes aan de cliënt en/of de opdrachtgever;
 • Marketing;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd?

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met betrekking tot het coach- of adviestraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens verwerkt Equivalent Coaching persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden die worden ingeschakeld bij het coach- of adviestraject. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens kunnen ook aan derden verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Ik zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer in het contact met jou gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Facebook, Instagram, Messenger of Whatsapp. Deze partijen zijn ‘EU-US Privacy Shield’ gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese regelgeving met betrekking tot je privacy.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de
betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Equivalent Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia Min. 7 jaar Verplichting belastingwetgeving
Adresgegevens Min. 7 jaar Verplichting belastingwetgeving
Contactgegevens Min. 5 jaar T.b.v. eventuele nazorg
Cliëntdossier Min. 5 jaar T.b.v. eventuele nazorg
Facturen Min. 7 jaar Verplichting belastingwetgeving

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Equivalent Coaching vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom hebben wij  passende organisatorische en beveiligingsmaatregelen genomen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Equivalent Coaching verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Heb je  vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens neem dan gerust contact met me op.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Equivalent Coaching worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 december 2021.